”Det är en viktig konkurrensfördel för svensk sjöfart om svenska sjöbefäl håller hög kvalitet”, säger Christer Nordling.

Sveriges Sjömanshus förbättrar sjöfarares säkerhet

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus är en av de viktigaste bidragsgivarna till svensk sjöfartsrelaterad forskning. Bland annat helfinansierar stiftelsen en forskartjänst vid Chalmers i Göteborg. Målsättningen med forsk- ningsstödet är att förbättra sjöfarares säkerhet, arbetsmiljö och trivsel.

Sjömanshusen tillkom ursprungligen under 1700-talet i syfte att hjälpa behövande sjömän och deras änkor, fastställa sjömanslöner och ha inflytande över navigationsundervisning, mönstring och fartygsregistrering. Som mest fanns det 47 sjömanshus runt om i Sverige.
Under 1900-talet togs de flesta arbetsuppgifterna över av samhället och fackföreningarna. Sjömanshusen lades ner och 1972 bildades Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, som tog över den tidigare verksamhetens medel på strax över 25 miljoner kronor.
– Syftet är fortfarande att vid framträdande behov, som det heter, hjälpa sjömän och deras anhöriga men också att i övrigt verka till nytta och gagn för sjöfolket, berättar Christer Nordling, kanslichef på Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Ursprungliga 25 miljoner kronor har tack vare framgångsrik förvaltning vuxit till 300 miljoner kronor samtidigt som 230 miljoner har delats ut sedan 1972. Avkastningen används till stiftelsens omfattande bidragsverksamhet. Bidragen ges i form av gratial, akut hjälp, individuella och lokala stipendier, utbildningsstöd till sjöfartsinriktade skolor och högskolor, finansiering av forskning och utveckling, kulturstöd till bl.a. Sjömanshusmuseet i Uddevalla samt som belöningar, dels för goda förslag för att förbättra arbetsmiljö och säkerhet ombord, dels för framstående sjöräddningsinsatser. En idrottsbelöning och årligt litteraturpris finns också med bland belöningsformerna.
– Trots välfärden finns det fortfarande sjömän eller nära anhöriga som har det mycket knapert, säger Christer Nordling. 230 personer erhöll gratial under 2008, d v s ett stadigvarande årligt belopp för att hjälpa dem till ett något bättre liv.
– En viktig framtida uppgift är att bidra till att forskningen på sjöfartsområdet utvecklas ytterligare.
– Det är en viktig konkurrensfördel för svensk sjöfart om svenska sjöbefäl håller hög kvalitet. Vi stödjer därför forskning vid både Chalmers och Kalmar sjöfartshögskola, säger Christer Nordling.
www.marifond.seFrån bilagan Svensk Sjöfart
Producerat av Tabloid Nordic AB
Utgivningsdatum: 2009-09-18