illustration: defoa

Regeringen utreder
framtidens Sjöfarts­utbildning

Regeringen har via Sjöfarts­verket tillsatt en expertgrupp som ska föreslå åtgärder för att förbättra rekryteringen till sjöfartsnäringen. Såväl internationellt som nationellt ser man att världens sjöfart står inför en stor befälsbrist på tiotusentals sjöbefäl.

– Näringsdepartementet har inbjudit deltagare från hela sjöfartsklustret, från såväl handelssjöfart som fritidsbåtsidan, från sjömän till landbaserade yrken, säger Mats Johansson, ombudsman på Sjöbefälsförbundet och en av deltagarna i arbetsgruppen.
Arbetsgruppen ska leverera ett förslag i mars 2010. Diskussionerna är i full gång och rör sig om hur man ska nå ut till ungdomar med information om sjöyrkena och deras framtida möjligheter.
Expertgruppen har delat upp sig i arbetsgrupper kring tre temaområden: Attityder, regelanpassning och utbildning.
– Attitydgruppen ser över ungdomarnas bild av sjömansyrket och stämmer av mot verkligheten, säger Mats Johansson. På 70-talet, när sjöfarten var stor i Sverige, kände nästan alla någon som jobbade inom yrkena. I dag måste informationen utformas på ett helt annat sätt, få vet idag vilka möjligheter som sjöfarten erbjuder.

Ofta bortglömd grupp
Arbetsgruppen som ser över regelanpassningen studerar frågor som rör behörighet och andra regler som kan vara hinder för att komma vidare i karriären. Sjöyrkena sysselsätter en relativt liten grupp människor och deras speciella villkor glöms ofta bort när ändringar genomförs på samhällsnivå.
– Jag har varit med om att sjömän har blivit utskrivna ur folkbokföringen eftersom de kan vara borta så länge i taget att man ansåg dem ha svag anknytning till Sverige, berättar Mats Johansson.
Arbetsgruppen som fokuserar på utbildning ser över skolornas möjligheter att förbättra rekryteringen.
Det finns en övergripande fråga som sträcker sig över expertgruppens arbete: Ska man egentligen utbilda fler till sjöyrken om den svenska handelsflottan blir allt mindre? Är det verkligen vettigt att erbjuda dyra gymnasie- och högskoleutbildningar när arbetsmarknaden visserligen är god men de lediga jobben finns i andra länders handelsflottor?
– Det är en viktig fråga och har varit uppe till diskussion, säger Mats Johansson. Naturligtvis är svaren olika beroende på vilken stol man sitter på.Från bilagan Svensk Sjöfart
Producerat av Tabloid Nordic AB
Utgivningsdatum: 2009-09-18