Nyttiga datorspel

Datorspel och andra simuleringar används inom forskning och utbildning av personal för sjöfarten. Den digitala världen är en välfungerade spegel av verkligheten, där man kan studera människors beteenden i olika situationer och träna sig på farliga moment.

– Ett av forskningens syften är att beskriva, förklara och förutse världen som omger oss, säger Håkan Hasewinkel, forskare vid Lighthouse. Världen är dock så komplex, så att den inte med självklarhet låter sig beskrivas korrekt, utan hjälp från förenklingar och approximationer. Det är därför som vi, när vi beskriver en företeelse, endast beaktar de element av verkligenheten som vi tror kan ha en signifikant effekt på de fenomen vi har för avsikt att studera.
Att bedriva forskning inom ett så komplext område som människan och sjöfart kan underlättas om man först försöker förstå beteende och agerande på en mycket enkel nivå, för att sedan, förhoppningsvis, kunna sprida ljus över mer komplexa faktorer och beteende. De koncept och metoder som ofta används för detta ändamål är olika former av simuleringar.

För nytta och nöje
I dagsläget finns, något förenklat, två typer av simuleringar: de som görs för nytta och de som görs för nöje. Den bakomliggande teknologin är vanligtvis densamma, skillnaden är hur och i vilket syfte den används.
– Vi som forskar om människan inom sjöfarten upplever att simuleringar fokuserar på vad som händer, medan datorspel fokuserar på mänskliga relationer, säger Håkan Hasewinkel.
Datorspel öppnar många intressanta möjligheter att sätta människan i centrum när det gäller att demonstrera, förklara och utbilda blivande branschfolk i olika rutiner, principer, samarbete och annat på till exempel bryggan eller i maskinrummet.
– Det ger oss också goda möjligheter att studera kulturella faktorer, lagar och förordningar, rekommendationer, vilket är mycket intressant då det ofta finns tolkningsutrymme om vad som är rätt och fel, vad som är ett gott moraliskt och etiskt agerande till exempel, säger Håkan Hasewinkel.
Den digitaliserade världen är dessutom en ypperlig miljö för den som ska möta en ny och osäker högrisksituation för första gången, där ett olämpligt agerande i vekligheten kan få ödesdigra konsekvenser för fartyg, personal och miljö. Dagens spel och spelteknologi är idag den enda resurseffektiva möjligheten att utforska och utvärdera den här typen av högrisksituationer i en riskfri miljö.Från bilagan Svensk Sjöfart
Producerat av Tabloid Nordic AB
Utgivningsdatum: 2009-09-18