Hem Ledare Innovation/Miljö Utbildning Rättigheter Hallå där.. Gästartiklar Arkiv
 

– Tidigare tittade man en
del på fartygens miljöpåverkan när det gällde
till exempel bottenfärger,
men nu har fokus börjat
komma även på sjötrafikens utsläpp till luft, säger Karin Andersson, docent och biträdande professor i marin miljöteknik.

"Mycket kvar att göra"

Sjöfarten står inför nya utmaningar inom miljöområdet. För att bli en långsiktigt hållbar transportform krävs nya lösningar inom sjötrafiken.


Segel prövas redan nu på lastfartyg.

Segel provas redan på ett lastfartyg och förhoppningen är att det inom en inte alltför avlägsen framtid ska finnas teknik för att använda solenergi ombord.
– Vi måste både hitta lösningar på akuta problem och lösa de långsiktiga frågorna om nya energiformer, säger Karin Andersson, docent och biträdande professor i marin miljöteknik.

Miljöfokus mot sjöfarten
Under de senaste årens snabba utveckling av mer miljövänliga energiformer för fordon på land, så har det inte hänt särskilt mycket inom sjönäringen.
Att frakta gods och passagerare på fartyg har hela tiden inneburit mindre utsläpp än konkurrerande transportformer på land. Men ny teknik och skärpta regler på land, har nu lett till att samma utveckling efterfrågas för de marina transportsystemen.
– Tidigare tittade man en del på fartygens miljöpåverkan när det gällde till exempel bottenfärger, men nu har fokus börjat komma även på sjötrafikens utsläpp till luft, säger Karin Andersson.
Flera länder har kommit med lokalt skärpta krav på vilka utstläppsgränser som gäller. Nya internationella regler kommer dessutom inom kort.
Trots att de ökade miljökraven till sjöss innebär att sjötrafiken snabbt behöver se om sin flotta, för att hitta vägar till mindre utsläpp, är det än så länge få forskargrupper som arbetar med frågorna.

Ny helhetsbild växer fram
Chalmers i Göteborg, som ingår i forskningssamarbetet Lighthouse, är en av de få högskolor som arbetar aktivt med att ringa in vilka problem som finns, för att därigenom kunna utveckla nya och bättre driftsformer.
En av de undersökningar som forskarna i Göteborg har gjort är att få fram en helhetsbild av olika fartygs utsläppsvolymer.
– Utsläppen har tidigare ofta mätts när fartygen kör för fullt i en jämn hastighet ute på öppen vatten, berättar Karin Andersson. Vi har istället tittat på hur mycket utsläpp fartygen har vid olika typer av körning. Det visade sig att mest utsläpp är det då fartygen är i hamn och ska lägga till och vid kustnära körningar. Det är alltså vid de typerna av körningar som vi behöver hitta lösningar som minskar påfrestningarna på miljön.
Göteborgsforskarna, som inom Lighthouse arbetar under namnet Eco Ship, har även studerat hur miljövänlig miljötekniken egentligen är.
– Det finns katalytisk avgasrening för fartyg, men frågan var hur ren den egentligen var om man tittade på de utsläpp som görs vid produktionen av nödvändiga kemikalier, säger Karin Andersson. Vår undersökning visade att även med kemikalieproduktionen inräknad, så innebar tekniken en vinst för miljön.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!